Ginklas

FIZINIŲ ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI GINKLUS, MEDICININIO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

SVEIKATOS PATIKRINIMO REIKALAVIMAI ir TVARKA

3. Visi fiziniai asmenys, norintys gauti leidimą įsigyti ginklą arba esant būtinybei, privalo tikrintis sveikatą iš anksto, prieš įgydami teisę gauti leidimą įsigyti ginklų, ir vėliau – periodiškai šiame Apraše nustatyta tvarka.
4. Privalomas profilaktinis sveikatos patikrinimas (toliau – sveikatos tikrinimas) atliekamas įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – ASPĮ).
6. Pacientas prieš gydytojo psichiatro konsultaciją užpildo ir pasirašo Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną) (priedas), kuri įklijuojama į gydytojo psichiatro pildomą jo Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (toliau – forma Nr. 025/a), patvirtintą įsakymu Nr. 515, saugomą ASPĮ, kurioje tikrinama paciento sveikata.
7. Pacientas, norintis tikrintis sveikatą ASPĮ, kurioje yra prisirašęs, pateikia:
7.1. asmens tapatybę patvirtinantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
7.2. neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – ir policijos, darbdavio ar jo įgalioto asmens siuntimą;
7.3. gydytojo psichiatro, dirbančio paciento teisės aktų nustatyta tvarka pasirinktoje ASPĮ, teikiančioje pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (psichikos sveikatos centre, prie kurio asmuo yra prisirašęs arba prie kurio asmuo yra priskirtas, kaip prie sudariusio sutartį su asmens pasirinkta pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia ASPĮ dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo) (toliau – PSC), išduotą Medicinos dokumentų išrašą – užpildytą formą Nr. 027/a (toliau – forma Nr. 027/a), patvirtintą įsakymu Nr. 515, kuriame įrašyta:
7.3.1. kad pacientui pastarųjų 10 (dešimties) metų laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos arba
7.3.2. kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios;
7.3.3. išvada dėl paciento psichikos sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ginklą, patvirtinta gydytojo psichiatro parašu ir asmeniniu spaudu bei PSC įstaigos oficialiu antspaudu.
8. Pacientas, norintis tikrintis sveikatą ASPĮ, kurioje nėra prisirašęs, pateikia:
8.1. 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytus dokumentus;
8.2. formą Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, kurioje įrašyta, kada ir kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos teiktos pacientui;
8.3. gydytojo psichiatro, dirbančio PSC, išduotą formą Nr. 027/a, kurioje įrašyta:
8.3.1. kad pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos pastarųjų 10 (dešimties) metų laikotarpiu (arba už PSC pacientui teikiamų ar teiktų pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų laikotarpį) nėra teiktos arba
8.3.2. kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios.
9. Sveikatos tikrinimus atlieka:
9.1. gydytojas psichiatras. Jei reikia, psichiatro nurodymu psichologas atlieka psichologinius tyrimus;
12. Kiekvienas sveikatą tikrinantis gydytojas, vadovaudamasis Sąrašu, tikrinimo metu nustatęs, kad tikrinamas pacientas negali įsigyti ginklo, tikrinimo netęsia, o tikrinimo duomenis ir išvadas įrašo į formą Nr. 025/a ir į formą Nr. 027/a ar į formą Nr. 049/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu bei ASPĮ, kurioje dirba, antspaudu.
13. Gydytojui psichiatrui skyrus, jei reikia patikslinti diagnozę, siekiant įvertinti, ar pacientui dėl jo psichologinių savybių gali būti suteikta teisė įsigyti ginklą, psichologas atlieka paciento psichologinį įvertinimą, parengia išvadą apie jo psichologinį funkcionavimą (kognityvinę, asmenybės, afektinę, motyvacinę santykių sritis) ir tyrimo rezultatus pateikia gydytojui psichiatrui įvertinti.
14. Gydytojas psichiatras privalo patikrinti, ar pacientas nesilankė ir nebuvo sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sveikatos problemų. Į formą Nr. 025/a turi būti įrašyti paciento atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius 10 (dešimt) metų anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus ar vaikų ir paauglių psichiatrus arba gydytojus priklausomybės ligų psichiatrus. Savo atsakymus pacientas patvirtina parašu.
15. Sveikatos tikrinimo, tyrimų duomenis ir išvadą dėl asmens sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ginklą kiekvienas tikrinantis gydytojas, vadovaudamasis Sąrašu, įrašo į formą Nr. 025/a ir į formą Nr. 049/a.
20. Bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, nustatęs, kad asmuo dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą, informuoja savo ASPĮ administraciją, o jos įgaliotas asmuo nedelsdamas elektroniniu būdu ir per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, kad asmuo dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklų, nurodydamas tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą ir kito sveikatos patikrinimo laiką.
23. Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais, kai sprendžiami klausimai dėl galimybės įsigyti ginklą dėl psichikos sveikatos būklės, sprendžia psichikos sveikatos priežiūros įstaigos GKK, sudaryta iš gydytojų psichiatrų.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-720 redakcija)

LIGŲ IR FIZINIŲ TRŪKUMŲ, DĖL KURIŲ ASMUO NEGALI ĮSIGYTI AR TURĖTI GINKLO, SĄRAŠAS

1. Psichikos ir elgesio sutrikimai:
1.1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai.
Pastaba. Kiekvienu individualiu atveju, kai pasveikstama nuo trumpalaikių simptominių psichikos sutrikimų, dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklą sprendžia gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK);
1.2. psichikos ir elgesio sutrikimai, kylantys dėl psichoaktyviųjų medžiagų (išskyrus tabaką) vartojimo arba esant remisijai, kuri trunka trumpiau negu 5 (penkerius) metus;
1.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai;
1.4. ūminiai ir praeinantys psichoziniai sutrikimai, kai remisija trunka trumpiau kaip 10 (dešimt) metų;
1.5. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;
1.6. neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;
1.7. suaugusiųjų asmenybės sutrikimai ir elgesio sutrikimai, kai kompensacija trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus (išskyrus nurodytus 1.8 punkte);
1.8. specifiniai asmenybės sutrikimai, mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai, ilgalaikiai asmenybės sutrikimai, nesusiję su smegenų pažeidimu ar liga, patologinis padeginėjimas, kiti įpročių ir potraukių sutrikimai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir pavojingumą;
1.9. valgymo sutrikimai, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;
1.10. neorganiniai miego sutrikimai, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 3 (trejus) metus;
1.11. kitur neklasifikuojami psichikos ir elgesio sutrikimai, atsirandantys laikotarpiu po gimdymo, – visi pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, jeigu stabili remisija (nevartojant vaistų) po jų trunka trumpiau kaip 3 (trejus) metus;
1.12. psichologinės raidos sutrikimai, elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidėję vaikystėje ir paauglystėje, – tais atvejais, kai jie turi įtakos dabartinei individo darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai;
1.13. protinis atsilikimas;
1.14. visi psichikos sutrikimai, kurie esamuoju metu gydomi arba pastarųjų 3 (trijų) mėn. laikotarpiu buvo gydomi psichotropiniais vaistais (antipsichotikais, antidepresantais, nuotaikos stabilizatoriais, anksiolitikais, migdomaisiais ir pan.).