Muitinkas

DĖL ASMENŲ, PAREIŠKUSIŲ NORĄ BŪTI PRIIMTAIS Į TARNYBĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE, TAIP PAT MUITINĖS PAREIGŪNŲ PROFILAKTINIŲ IR NEEILINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ TVARKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2003 m. gruodžio 22 d. Nr.V-753
Vilnius

Vadovaudamasis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881) 8 straipsnio 4 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 1126 „Dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto įgyvendinimo“:
1. T v i r t i n u Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, taip pat muitinės pareigūnų profilaktinių ir neeilinių sveikatos patikrinimų tvarkos nuostatus (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintų nuostatų 4.2 punkte nurodytų muitinės pareigūnų profilaktiniai sveikatos patikrinimai pirmą kartą atliekami praėjus trejiems metams nuo paskutinių profilaktinių sveikatos patikrinimų, atliktų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Ligų, kuriomis sergantis, ir sveikatos problemų, dėl kurių asmuo negali eiti muitinės pareigūno pareigų, sąrašas:
24. 1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F 00–F 09.
24.2. Epilepsinė psichozė su dažnais paroksizmais ir charakterio bei intelekto pakitimais: F06.8.
24.3. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas: F10–F19, (išskyrus F1x.0–F1x.1)*.
24.4. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20–F29.
24.5. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30.1–F30.2; F31.0–F31.8; F32.1–F32.3, F32.8; F33.0–F33.4; F33.8; F38 (jei po sutrikimo stabili, prilygstanti visiškam pasveikimui būklė be medikamentinio gydymo trunka mažiau nei 5 metus).
24.6. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai: F40 – F48 (jei po sutrikimo stabili, prilygstanti pilnam pasveikimui būklė be medikamentinio gydymo trunka mažiau nei 5 metus).
24.7. Pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, neklasifikuojami kitur: F53 (išskyrus F53.0 – lengvi pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, jei stabili remisija po jų trunka ne mažiau kaip 3 metus).
24.8. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60–F69.
24.9. Protinis atsilikimas: F70–F79.
24.10. Psichologinės raidos sutrikimai: F80–F89.
24.11. Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje: F 90–F98 (tais atvejais, kai jų ankstesnis buvimas sutrikdo dabartinę individo darbinę, psichologinę ir socialinę adaptaciją).