Globėjas (rūpintojas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 386
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymo
Nr. V-803 redakcija)

LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIS ASMUO NEGALI BŪTI SKIRIAMAS VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU), SĄRAŠAS

Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašas pagal Sisteminio ligų sąrašo TLK-10-AM (Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) kodus:
1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, F00–F09.
2. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias ar lakias medžiagas, kelių rūšių narkotikus, F10–F16, F18, F19.
3. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai ar šizoefektiniai-psichoziniai sutrikimai, F20–F29.
4. Manija ar kiti nepatikslinti, nuolatiniai ar pasikartojantys, fobiniai ar seksualiniai sutrikimai, F30, F30.8, F30.9, F31.0–F31.9, F33.0–F33.9, F34.0–F34.8, F38.0, F38.1, F39, F40–F48, F52.7, F52.8, F52.9.
5. F30.0, F30.1, F32.0, F32.1, F32.8, F32.9, F34.9, F38.8, F53–F59, išskyrus, kai gydytojų psichiatrų konsultacinė komisija pateikia išvadą, kad nuo gydymo medikamentais pabaigos praėjus 3 metams nenustatytas ligos progresavimas.
6. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, protinis atsilikimas, F60–F69, F70–F79.